Privacy Verklaring Maid in Full

HomePrivacy Verklaring Maid in Full

Privacyverklaring voor MaidinFull.nl

Verantwoordelijk rechtspersoon in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerving, behandeling en het gebruik van persoonsgegevens middels het internetplatform www.maidinfull.nl (hierna „Platform“) is Maid in Full Netherlands B.V., Katrol 12, 131 GS ALMERE (hierna: „MAID IN FULL“). Maid in Full neemt de privacy van bij haar ingeschreven en in te schrijven deelnemers, gebruikers en partners (de dienstverleners) zeer serieus. Het verwerven, behandelen en gebruiken van persoonlijke gegevens door MAID IN FULL geschiedt uitsluitend in overeenstemming met de relevante wetsbepalingen omtrent persoonsgegevens en de bepalingen in deze privacyverklaring. Met persoonlijke gegevens wordt bedoeld de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, bijvoorbeeld zijn naam, adres en telefoonnummer. Gelieve deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Het beschrijft de aard, omvang en het doel van het verzamelen, verwerken en het gebruiken van gegevens van personen die door het gebruik van dit platform huishoudelijke of andere dienstverlening wil boeken (hierna „gebruiker “), middels dit platform hun huishoudelijke of andere dienstverlening willen laten koppelen aan gebruikers* (hierna: „partner“) en van personen die dit platform bezoeken zonder zich als gebruiker of partner te registreren. U kunt deze privacyverklaring via uw browser opslaan en afdrukken. Voor verdere vragen omtrent de omgang van MAID IN FULL met persoonsgegevens verzoeken wij u contact op te nemen met MAID IN FULL via 036-2064083 tussen 10.00 en 17.00 uur of per e-mail aan info@maidinfull.nl *met koppelen wordt in deze verklaring bedoeld het tot stand brengen van een dienstverleningovereenkomst tussen gebruiker en partner.

Inhoudsopgave

  1. Privacyverklaring voor gebruiker
  2. Privacyverklaring voor partner
  3. Privacyverklaring voor alle bezoekers van het platform
  4. Informatie en verwijdering

I. Privacyverklaring voor gebruiker

Indien u als gebruiker op het platform huishoudelijke of andere dienstverlening boekt, verzamelt Maid in Full de volgende persoonsgegevens en informatie in verband met de door u verzochte diensten en slaat deze op in een voor u toegankelijk gebruikersprofiel: Voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, overige adresinformatie, postcode, stad, geprefereerde betalingsmethode, (hierna gezamenlijk „gegevens-profiel gebruiker“); aard van geboekte diensten en aanvullende diensten (zoals het voorzien in dienstverlening gerelateerde middelen) evenals de duur van de geboekte diensten in uren; informatie over de eenmaligheid of herhaling van de dienstverlening (hierna gezamenlijk „Boekingsgegevens“); tijdstip van het aanmaken en actualiseren van een gebruikersprofiel; Onmiddellijk na het afsluiten van uw boeking verzamelt MAID IN FULL daarover de volgende optionele informatie, voor zover die door u wordt aangegeven (hierna gezamenlijk „additionele informatie“): Aanwezigheid van huisdieren in uw woning, stortplaats voor vuil, aanwezigheid van parkeerplaatsen, uw speciale eisen (zoals ruimtes met prioriteit of ruimtes die niet in de dienstverlening betrokken dienen te worden), uw verzoeken

voor de levering van (schoonmaak)middelen, uw voorkeuren over hoe de partner in de woning komt (wordt er een sleutel klaargelegd of bent u thuis). Maid in Full gebruikt de gegevens van het gebruikersprofiel, boekingsgegevens en additionele informatie voor de koppeling van huishoudelijke of andere dienstverlening door een partner, die op grond van onder andere zijn reisafstand tot de locatie van dienstverlening. Indien de werkzaamheden van MAID IN FULL tot het sluiten van een overeenkomst tot huishoudelijke of andere dienstverlening tussen u en een partner leidt, dan verwerkt en gebruikt MAID IN FULL de gegevens van uw gebruiksprofiel zoals die in de toepasselijke „Algemene Voorwaarden Maid in Full dienstverlening van de dienstverlener, die via www.maidinfull.nl geboekt worden” nader zijn omschreven, met als doel de facturering en de nodige nazorg (bijvoorbeeld in het geval van ondermaatse prestatie van de partner), alsmede de facturering van de commissie door MAID IN FULL aan de partner mogelijk te maken. Hierbij geeft u Maid in Full de optie om de informatie van het gebruikersprofiel te verstrekken aan derden, en hiermee wordt bedoeld specifiek gelieerde bedrijven in het netwerk van Maid in Full waarmee Maid in Full een samenwerking is aangegaan. Het verstrekken van deze informatie wordt slechts gedaan om aanvullend aan uw boeking gerelateerde informatie en/of producten aan te bieden. Indien u op het platform gebruik maakt van de mogelijkheid om voltooide huishoudelijke of andere dienstverlening te beoordelen, verzamelt, verwerkt en gebruikt MAID IN FULL de door u ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het platform. Daarnaast slaat MAID IN FULL de door u geboekte, en door een partner volbrachte dienst, alsmede de namens de partner opgestelde facturen op in uw gebruikersprofiel, om u op een later moment toegang tot deze informatie te kunnen verschaffen. Indien u toestemming geeft om commerciële uitingen te ontvangen van MAID IN FULL, verzamelt, verwerkt en gebruikt MAID IN FULL de gegevens van uw gebruikersprofiel, boekingen en additionele informatie alsook de inlogtijden van uw gebruikersprofiel, om uw gebruikersvoorkeuren beter te begrijpen en de voor u mogelijk interessante informatie voor verdere dienstverlening aan te bieden. U kunt de gegeven toestemming te allen tijde via een e-mail

aan info@maidinfull.nl herroepen. Tevens kunt u uw additionele informatie en gegevens van uw gebruikersprofiel te allen tijde in uw gebruikersprofiel wijzigen. Indien u uw gebruikersprofiel van het platform verwijdert, zal MAID IN FULL uw gegevens blokkeren en deze niet meer voor verdere verwerking gebruiken. Het hierboven, en in onderdeel III. genoemde gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens door MAID IN FULL vindt slechts plaats voor zover dat voor de koppeling of nazorg van huishoudelijke of andere dienstverlening tussen u en een partner noodzakelijk is, of voor zover verdergaand gebruik door deze privacyverklaring wordt geregeld of toegestaan.

II. Privacyverklaring voor partner (dienstverlener)

Indien u zich als partner op het platform aanmeldt, verkrijgt, verwerkt en gebruikt MAID IN FULL de volgende gegevens van u, teneinde een samenwerkingsovereenkomst voor de koppeling van de door u aangeboden huishoudelijke of andere dienstverlening met u op te stellen, dan wel af te sluiten: Voornaam, achternaam, e-mailadres, straat, postcode en stad (hierna gezamenlijk „gegevens partner-profiel“), informatie over uw bezit van een werkvergunning, in welke aard en omvang u ervaring heeft als dienstverlener in de diverse dienstverlening branches, informatie over de transportmiddelen die u ter beschikking

staan, een Verklaring omtrent gedrag, uw bankrekeningnummer, uw kennis van de Nederlandse taal, informatie over het voor u mogelijke werkgebied en werktijden, en de mogelijkheden contact met u op te nemen (mobiele telefoon, mobiele telefoon met toegang tot internet, toegang tot internet) (hierna gezamenlijk „gegevens kanditaat“). MAID IN FULL slaat de gegevens partnerprofiel en gegevens kandidaat op in een voor u toegankelijk partnerprofiel, in het kader van facturatie van de aan partner gekoppelde (dienstverlening)werkzaamheden door MAID IN FULL. Hierbij geeft u Maid in Full de optie om de informatie van het gebruikersprofiel te verstrekken aan derden, en hiermee wordt bedoeld specifiek gelieerde bedrijven in het netwerk van Maid in Full waarmee Maid in Full een samenwerking is aangegaan. Het verstrekken van deze informatie wordt slechts gedaan om aanvullend aan uw boeking gerelateerde informatie en/of producten aan te bieden. Indien u uw partnerprofiel van het platform verwijdert, zal MAID IN FULL uw gegevens blokkeren en deze niet meer voor verdere verwerking gebruiken. Indien een gebruiker op het platform gebruik maakt van de mogelijkheid om de door u volbrachte huishoudelijke of andere dienstverlening te beoordelen, verzamelt, verwerkt en gebruikt MAID IN FULL de door u ingevoerde gegevens om deze te kunnen vertonen op het platform.

III. Privacyverklaring voor alle bezoekers van het platform

Maid in Full gebruikt cookies (tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer om het gebruik van onze website te analyseren) slechts om terugkerende bezoekers te identificeren en om de bruikbaarheid van www.maidinfull.nl te verbeteren. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar een sessie-ID (sessie code) die buiten de Maid in Full website geen betekenis heeft. Op basis van deze gegevens kan uw identiteit niet worden vastgesteld. De website www.partner.maid-match.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, USA ( “Google”). Google gebruikt hierbij cookies. De verkregen informatie wordt naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google Analytics gebruikt op www.partner.maid-match.nl de code „gat._anonymizeIp();“ het IP-adres van uw apparaat wordt door Google ingekort en via de lidstaten van de Europese Unie, of andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten gezonden. Google gebruikt de verzamelde informatie om het gebruik van de website door de partners te evalueren, te rapporteren over de website-activiteit en om andere aan de website en het internet gerelateerde diensten aan te bieden. Deze gegevens worden niet in verbinding gebracht met andere gegevens die Google in bezit heeft. U kan het gebruik van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. In dat geval zal de functionaliteit van www.partner.maid-match.nl mogelijk worden beperkt. U kunt een de-activatie add-on op uw computer installeren om het gebruik van Google Analytics te voorkomen. The add-on kan worden geïnstalleerd door op de volgende link te klikken http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

IV. Informatieverstrekking en verwijdering

U heeft het recht om de gegevens op te vragen die Maid in Full over u heeft opgeslagen. Daarnaast heeft u recht op correctie van uw, incorrecte, persoonlijke gegevens alsook de verwijdering van onrechtmatig verkregen of opgeslagen

persoonlijke informatie. Neem voor de correctie of verwijdering van uw gegevens contact op met info@maidinfull.nl.

Datum: maart 2018