Herroepingsrecht Maid in Full

HomeHerroepingsrecht Maid in Full

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag 1, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Maid in Full, Katrol 12, 1319 GS, ALMERE, telefoonnummer: +31 036-2064083 e–‐mail:info@maidinfull.nl, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e–‐mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, dan komt uw aanvraag direct te vervallen (bijvoorbeeld: Maid to Clean wekelijkse/tweewekelijkse overeenkomst), inclusief kosten levering diensten (met uitzondering van one-time of last- minute dienstverlening).
U kunt een duidelijk geformuleerde verklaring naar ons e-mail versturen.
U dient de diensten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Maid in full duidelijk te maken per e-mail. U bent op tijd als u de diensten heeft stopgezet voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

§ 1. ANNULERING EN OPZEGGING

a. KLANT kan een door de DIENSTVERLENER bevestigde boeking (zowel de eenmalige als bij herhaling/reeks
boekingen binnen de minimale termijn van drie maanden) annuleren via de website van MAID IN FULL of per e-mail via info@maidinfull.nl onder de in de volgende bepalingen vermelde voorwaarden.
b. KLANT kan binnen 14 werkdagen na acceptatie van een (zowel eenmalige als bij herhaling) boeking door DIENSTVERLENER kosteloos annuleren, tenzij reeds een aanvang is gemaakt met de geboekte
schoonmaakdienst, c.q. reeds een aanvang is gemaakt met de eerste van de bij herhaling geboekte reeks schoonmaakdiensten.
c. Vanaf 14 werkdagen na de geaccepteerde boeking gelden de volgende bepalingen:
1) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek langer dan 48 uur voor
aanvang van de schoonmaakdienst wordt verricht, zijn daar geen annuleringskosten aan verbonden;
2) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek tussen 48 uur en 24 uur
voor aanvang van de schoonmaakdienst wordt verricht, worden door MAID IN FULL namens
DIENSTVERLENER annuleringskosten ter hoogte van de prijs van één uur van de geboekte dienst in
rekening gebracht;
3) indien een annulering of omboeking korter dan 24 uur voor aanvang van de schoonmaakdienst wordt
verricht, worden door MAID IN FULL namens DIENSTVERLENER annuleringskosten ter hoogte van de
volledige prijs van de geboekte dienst in rekening gebracht;
d. Indien KLANT een wekelijkse of tweewekelijkse reeks boekingen (bij herhaling) heeft gemaakt, (het restant
van) de reeks boekingen annuleert voor ommekomst van de drie maanden periode en KLANT binnen die periode
nog niet aan zijn minimale afnameverplichting heeft voldaan, (wekelijks 10 schoonmaakafspraken,
Versie: maart 2018
tweewekelijks 5 schoonmaakafspraken), dan kan MAID IN FULL de volledige waarde van (het restant van) de reeks boekingen in rekening brengen onder de opgegeven betaalmethode, echter met een maximum van € 50;
e. Indien KLANT een geaccepteerd boekingsverzoek voor een reeks boekingen voor ommekomst van de drie
maanden periode èn tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de eerstvolgende schoonmaakdienst of korter dan
24 uur voor aanvang van de eerstvolgende schoonmaakdienst annuleert, dan worden de betreffende annuleringskosten voor beide annuleringen volgens dit artikellid cumulatief bij KLANT in rekening gebracht;
f. Indien KLANT een reeks boekingen annuleert naʾ ommekomst van de minimale drie maanden periode, kan hij
met inachtneming van hetgeen in de bepalingen sub 1, 2 en 3 van dit artikellid is opgenomen, te allen tijde
opzeggen.
g. In de zin van dit artikel wordt de schoonmaakdienst een uur voor aanvang van de overeengekomen tijd van
de geboekte schoonmaakdienst, c.q. eerste van de bij herhaling geboekte schoonmaakdiensten, geacht een

aanvang te hebben genomen,
h. Annuleringen door KLANT direct aan de DIENSTVERLENER zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
i. De in dit artikel genoemde bedragen zijn bij huishoudelijke dienstverlening exclusief b.t.w.
j. De Dienstverleningsovereenkomst kan gedurende de duur van de dienstverlening niet gewijzigd of beëindigd worden, tenzij sprake is van beëindiging om zwaarwegende redenen. De Dienstverleningsovereenkomst eindigt wanneer de verschuldigde dienstverlening is verricht, tenzij de KLANT herhaling van de dienstverlening heeft geboekt.
k. Indien de gebruiksovereenkomst tussen MAID IN FULL en DIENSTVERLENER om ongeacht welke reden en ongeacht door welke partij is opgezegd, dan is MAID IN FULL onherroepelijk gerechtigd haar betalingsfaciliteiten, die zij blijkens artikel 3 van AV Dienstverleningsovereenkomst namens DIENSTVERLENER verzorgt, voor nog lopende en niet uitgevoerde boekingen per direct te beëindigen en KLANT daarvan op de hoogte te stellen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.