Algemene Voorwaarden Maid in Full

HomeAlgemene Voorwaarden Maid in Full

Algemene Voorwaarden Maid in Full

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen gelden onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij Maid in Full met Kvk-nummer 62928775 een partij is.
 2. Maid in Full en de hulpen leveren diensten op basis van een inspanningsverplichting.
 3. De klant is opdrachtgever van de huishoudelijke hulp.
 4. De uitvoerende dienstverlener is opdrachtnemer.
 5. Alle samenwerkingen zijn op basis van de overheidsregeling dienstverlening aan huis.
 6. Maid in Full is gemachtigde om namens opdrachtnemer en opdrachtgever beheerstaken uit te voeren in het kader van de hier beoogde samenwerking.

Artikel 2 Overeenkomsten

 1. Maid in Full en klant (opdrachtgever)
 2. Overeenkomsten met Maid in Full zijn voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen.
 3. De overeenkomst tussen de klant en Maid in Full kan te allen tijde worden opgezegd, door zowel Maid in Full als de klant. De opzegtermijn bedraagt één maand.
 4. De overeenkomst eindigt: Door overlijden van de klant; Bij wederzijds goedvinden; Bij (poging tot) fraude; Na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de klant of Maid in Full, met inachtneming van lid 4 van dit artikel; Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan; In geval van ontbinding door de rechter.
 5. Op de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Een geschil zal aan de Rechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.
 6. Klant verklaart bij akkoordverklaring van deze voorwaarden een volmacht te verlenen aan Vereniging Maid in Full om namens hem/haar tot wederopzegging zaken te beheren en de belangen waar te nemen met betrekking tot de huishoudelijk hulp. Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.

Waaronder:

 1. Haar te vertegenwoordigen (namens haar op te treden) zowel bij een gerechtelijke procedure als daarbuiten.
 2. Alle nodige overeenkomsten te sluiten en indien nodig uit te voeren, met de particulier waar de werkzaamheden worden verricht.
 3. Betalingen te doen en te ontvangen.
 4. En verder al datgene te doen wat de gevolmachtigde in het belang van volmachtgever acht met betrekking tot het hierboven genoemde werk. Alles op naam van de gevolmachtigde en indien nodig op eigen naam.
 1. Het is zonder overleg én akkoord van Maid in Full niet toegestaan om de samenwerking met een door Maid in Full op enigerlei wijze georganiseerde samenwerking met een hulp – in dezelfde of aangepaste wijze – voort te zetten tijdens voornoemde samenwerking met een der partijen dan wel tot en met één jaar na beëindiging van deze samenwerking.
 2. Wanneer de klant ervoor kiest om, binnen de hiervoor genoemde periode, op enigerlei wijze samen te werken met de (ex-)hulp van Maid in Full, dan rekent Maid in Full hier een vergoeding voor van €500,-.
 3. De voorwaarden, waar dit artikel deel van uitmaakt, zijn van toepassing.
 4. Maid in Full verricht zijn werkzaamheden uitsluitend voor particuliere klanten.
 5. Indien een klant zich laat vertegenwoordigen door een derde dan blijft de klant de contractpartner van Maid in Full.
 6. Bij vertegenwoordiging gaat Maid in Full ervan uit dat zij redelijkerwijze mocht aannemen dat aan vertegenwoordiger een toereikende volmacht is verleend door klant. Het is, bij een geschil met de klant, voor risico van vertegenwoordiger om dit op eerste verzoek te tonen dan wel de schade die met het geschil gemoeid is voor zijn of haar rekening te nemen.
 7. Maid in Full en uitvoerende (opdrachtnemer)
 8. Overeenkomsten met Maid in Full zijn voor onbepaalde tijd tenzij anders overeengekomen.
 9. De overeenkomst tussen de uitvoerende en Maid in Full kan te allen tijde worden opgezegd, door zowel Maid in Full als de uitvoerende. De opzegtermijn bedraagt één maand.
 10. De overeenkomst eindigt: Door overlijden van de klant; Bij wederzijds goedvinden; Bij (poging tot) fraude; Na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de klant of Maid in Full, met inachtneming van lid 4 van dit artikel; Van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan; In geval van ontbinding door de rechter.
 11. Op de overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Een geschil zal aan de Rechtbank te Amsterdam worden voorgelegd.
 12. Opdrachtnemer verklaart bij akkoordverklaring van deze voorwaarden een volmacht te verlenen aan Vereniging Maid in Full om hem/haar tot wederopzegging lid te maken van voornoemde vereniging. Gedurende en voortvloeiende uit dit lidmaatschap zal Maid in Full zaken beheren en de belangen waarnemen met betrekking tot het werk dat hij/zij verricht als dienstverlener op basis van de regeling Dienstverlening aan Huis. Waaronder:
  1. Haar te vertegenwoordigen (namens haar op te treden) zowel bij een gerechtelijke procedure als daarbuiten.
  2. Alle nodige overeenkomsten te sluiten en indien nodig uit te voeren, met de particulier waar de werkzaamheden worden verricht.
  3. Betalingen te doen en te ontvangen.
  4. En verder al datgene te doen wat de gevolmachtigde in het belang van volmachtgever nodig acht met betrekking tot het hierboven genoemde werk. Alles op naam van de gevolmachtigde en indien nodig op eigen naam.
 13. Het is zonder overleg én akkoord van Maid in Full niet toegestaan om de samenwerking met een door Maid in Full op enigerlei wijze georganiseerde samenwerking met een (ex-)klant – in dezelfde of aangepaste wijze – voort te zetten tijdens voornoemde samenwerking met een der partijen dan wel tot binnen één jaar na beëindiging van deze samenwerking.
 14. Wanneer de hulp ervoor kiest om, nadat Maid in Full op enigerlei wijze een klant aan de hulp heeft voorgesteld tot en met één jaar na beëindiging van de samenwerking met Maid in Full een samenwerking aangaat met betreffende (ex-)klant rekent Maid in Full hier een onkostenvergoeding voor van €500,-.
 15. De voorwaarden, waar dit artikel deel van uitmaakt, zijn van toepassing.

Artikel 3 Werkafspraak afzeggen

 1. Indien een geplande terugkerende afspraak minimaal drie dagen daarvoor wordt afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.
 2. Het annuleren van een afspraak dient middels de online omgeving te worden doorgegeven aan Maid in Full. Het kan tevens telefonisch, schriftelijk of via de email gedaan worden.
 3. Niet tijdige annuleringen, het moment dat het bij Maid in Full bekend was, worden bij de klant in rekening gebracht, ook als er sprake is van een overmachtssituatie.

Artikel 4 Klachten

 1. Om het mogelijk te maken voor Maid in Full om te interveniëren, dienen klachten over de schoonmaakwerkzaamheden door klanten binnen 24 uur, nadat de werkzaamheden zijn verricht, aan het kantoor van Maid in Full gemeld te worden. Indien u niet over mail beschikt, kunt u de klacht ook telefonisch doorgeven.

Artikel 5 Verplichtingen klant

 1. De klant dient er zorg voor te dragen dat de opdrachten voor de hulp vóór aanvang van de werkzaamheden duidelijk zijn. Ieder huis(situatie) is anders waardoor het van belang is dat de klant de hulp duidelijke instructies geeft en goed informeert over de wensen ten aanzien van de schoonmaak, de producten en de huishoudelijke apparaten.
 2. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp met deugdelijke apparaten kan werken en dat de juiste schoonmaakproducten aanwezig zijn.
 3. De klant dient ervoor te zorgen dat de huishoudelijke hulp op de afgesproken dag en tijd aan het werk kan. Hiervoor dient onder andere de toegang tot de ruimte worden geboden, de benodigde producten en materialen dienen aanwezig te zijn en er dienen geen belemmeringen te zijn die het werken onmogelijk dan wel onwenselijk maken.
 4. Wanneer de klant ervoor kiest om, nadat Maid in Full op enigerlei wijze een hulp aan de klant heeft voorgesteld tot 1 jaar na beëindiging van de samenwerking met Maid in Full een samenwerking aangaat met betreffende (ex-)hulp dan rekent Maid in Full hier een onkostenvergoeding voor van €500,-.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Maid in Full

Maid in Full is niet aansprakelijk voor schade.

Artikel 7 Sleutel

 1. Indien de klant ervoor kiest om de huissleutel in beheer van de huishoudelijke hulp te geven, is de hulp daar verantwoordelijk voor.
 2. Deze verantwoordelijkheid behelst het zo goed mogelijk zorgen voor dat de sleutel niet kwijtraakt en tevens ervoor zorgen dat de vinder aan de hand van informatie niet kan herleiden bij welke woning deze hoort.

_ Sleutellabel:_ Als u het wenst stuurt Maid in Full u gratis een sleutellabel met code toe met vermelding van ons telefoonnummer. Een eventueel verloren sleutel kan dan niet gemakkelijk in relatie gebracht worden met uw woning.

Sleutelovereenkomst: Maakt u gebruik van de sleutelovereenkomst die in uw inlog omgeving te downloaden is dan zorgen opdrachtnemer en opdrachtgever er samen en afzonderlijk voor dat elk der partijen of de sleutel of de sleutelovereenkomst in bezit heeft. Bij teruggeven van de sleutel ontvangt de uitvoerende de overeenkomst.

Heldere afspraken: Het staat ieder der partijen vrij om hierin af te wijken. Belangrijk is dan wel om hier goed over te communiceren via een communicatiekanaal dat ook later weer afgeluisterd of gelezen kan worden. Bij twijfel bel uw servicecoördinator op 020-7711816

Artikel 8 Betaling

Betalingen aan Maid in Full geschieden bij voorkeur via IDEAL  middels een daarvoor te ontvangen link van een betaalservice zoals Mollie.. Indien u niet via IDEAL betaalt dan wel dat de betaling via IDEAL niet gelukt is, gelden de volgende betalingsvoorwaarden:

 1. De betalingstermijn aan Maid in Full bedraagt 7 dagen.
 2. Betalingen aan Maid in Full kunnen in plaats van via IDEAL ook gedaan worden via overboeking of automatische.
 3. Bij handmatige overboeking dient het volledige bedrag onder vermelding van het factuurnummer overgemaakt te worden. Bij niet volledige betalingen en bij het ontbreken van een factuurnummer, kan de betaling niet geadministreerd worden en ontvangt u automatisch een herinnering.
 4. Wanneer u meerdere facturen tegelijk wilt betalen, dan dient u iedere factuur afzonderlijk te betalen onder vermelding van het factuurnummer.
 5. Een klant is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door de klant aan Maid in Full verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Wanneer de betaling zes weken na de factuurdatum nog niet is geschied, zal de afhandeling overgedragen worden aan een incassobureau
 7. Klant blijft ongeacht de keuze in betaalwijze verantwoordelijk voor tijdige betaling. Mocht het via een specifieke betaalwijze niet lukken om de factuur te voldoen dan dient klant zelf voor tijdige betaling zorg te dragen door het verschuldigde zo nodig per overschrijving te voldoen en wel uiterlijk binnen de betalingstermijn van de betreffende factuur.

Artikel 9 Incidentele dienstverlening

Bij incidentele dienstverlening, te weten eenmalige schoonmaak en schoonmaak naar aanleiding van een cadeaubon, gelden de volgende aanvullende en/of afwijkende bepalingen.

 1. Artikel 2,3,7 en 8 zijn niet van toepassing op incidentele dienstverlening.
 2. De schoonmaakproducten en benodigde schoonmaakapparatuur dienen aanwezig te zijn in de woning.
 3. De factuur wordt verstuurd zodra de schoonmaakafspraak is ingepland, dit zal dus zijn voordat de schoonmaak plaatsvindt en deze dient ook vooraf betaald te worden.
 4. Met betaling van de factuur geeft u akkoord voor het plaatsvinden van onze dienstverlening op de afgesproken datum
 5. Bij annuleren van een geplande schoonmaak door de opdrachtgever geldt dat als deze langer dan één week voor aanvang van de schoonmaak wordt geannuleerd het gehele bedrag, onder inhouding van één uur, naar wens van de klant wordt teruggestort dan wel wordt gereserveerd voor een nieuwe schoonmaak. Bij annuleren van een incidentele schoonmaak die binnen één week plaats zou vinden vindt geen terugbetaling plaats. Bij annuleren van een geplande schoonmaak op initiatief van Maid in Full vindt volledige terugbetaling plaats.

Artikel 10 Vergoeding

 1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer op uur-basis een vergoeding verschuldigd hierna te noemen vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt voorafgaand aan elke samenwerking besproken en vastgesteld. Deze vergoeding is inclusief alle wettelijke afdrachten en een bijdrage in de kosten van Vereniging Maid in Full. De vergoeding wordt maandelijks voldaan, bij achterafbetaling.
 2. Opdrachtgever is de vergoeding niet verschuldigd wanneer opdrachtgever de mogelijkheid biedt deze werkzaamheden conform afspraak te verrichten, maar opdrachtnemer daartoe niet in staat is.
 3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks een factuur zenden ter zake de Vergoeding. Opdrachtgever zal de factuur voldoen binnen zeven dagen op de wijze zoals aangegeven op de factuur.

Artikel 11 Schade

 1. De Opdrachtgever moet de Opdrachtnemer alle niet aan de Opdrachtnemer toe te rekenen schade vergoeden, die deze lijdt in verband met de uitvoering van de opdracht en die wordt veroorzaakt door nalatigheid van opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is bij Wet (Artikel 661(BW)) niet aansprakelijk voor schade van/bij Opdrachtgever of derden ten gevolge van of naar aanleiding van deze overeenkomst of de uitvoering hiervan en Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, zulks behoudens opzet of bewuste roekeloosheid. In de praktijk betekent dit aan opzet grenzend handelen of nalaten.
 3. Schade is te verzekeren. U wordt geadviseerd uw eigen polis hierop na te slaan.
 4. Indien er geen dekking is kunt u tegen vergoeding per uur door Maid in Full een verzekering activeren. Dit doet u door zelf in uw eigen omgeving te kiezen voor een aanvullende verzekering die vervolgens net zolang actief is als de keuze onveranderd wordt. Bij deze verzekering zult u direct met de verzekering contact hebben. Maid in Full is niet in de positie om bij individuele schademeldingen een oordeel te vellen of een bijdrage te leveren. Ook kan ze niet aangesproken worden op de voortgang van de afhandeling dan wel het eindoordeel. Gaat er iets kapot door toedoen van de schoonmaker, dan kun je aanspraak maken op deze schadeverzekering die schades dekt tot €2.500.000 per aanspraak. Er is een eigen risico van €250 opgenomen in de voorwaarden.

Voorbeeld: Als u de trapleuning in de lak wilde zetten en deze alvast heeft losgeschroefd maar dit niet aan de uitvoerende heeft laten weten dan kan zij als zij met leuning en al de trap afvalt de kosten van een daardoor gescheurde broek bij u claimen. De kosten van een eventuele medische behandeling worden gedekt door de verzekering van de uitvoerende zelf.

Opmerkingen: Bij de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen en/of inboedelverzekeringen is een clausule “huispersoneel” opgenomen. Wij raden de klant aan om de verzekering te controleren op deze clausule.

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Partijen: uitvoerende, klant en Verenging Maid in Full verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij op welke manier dan ook over elkaar te weten komen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door betreffende partij als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht.

Artikel 13 Privacy

Voor supervisie, administratie en om te dienen als informatiebron bij geschillen kan elke vorm van communicatie met of binnen Maid in Full bewaard worden en enkel als zodanig gebruikt worden.

Artikel 14 Fraude, benadeling en boete

Er is sprake van (opzet tot of uitlokking van) fraude dan wel benadeling of een poging daartoe wanneer u Maid in Full of een der andere partijen zoals hiervoor genoemd, met of zonder druk of dwang, misleidt of probeert te misleiden dan wel op enige andere manier probeert te bewegen om tegen de voorwaarden van Maid in Full in te handelen waarbij deze of de andere partij benadeeld wordt of benadeeld had kunnen zijn. Onder fraude valt ook het op een andere manier voordeel proberen te halen, zonder dat recht bestaat op een vergoeding, dienst, aanspraak op, levering uitkering, prestatie en/of voordeel waarbij u een der partijen opzettelijk verkeerde informatie geeft of achterhoudt dan wel u op enige andere wijze op oneigenlijke wijze gebruik of misbruik maakt ten nadele van een der voornoemde partijen. Het bedrag dat gemoeid is met fraude dan wel benadeling zal worden gevorderd inclusief een boete die kan oplopen tot 100%.