Gebruikersvoorwaarden MaidinFull.nl

HomeGebruikersvoorwaarden MaidinFull.nl

Versie: november 2017

Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform www.maidinfull.nl

§ 1 GELDIGHEIDSGEBIED, VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de door Maid in Full, katrol 12, 1319GS Almere, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer

62928775 (hierna: MAID IN FULL) beschikbaar gestelde website www.Maid in Full.nl (hierna: platform) voor het vinden

van particuliere ondernemers voor aan huis gemaksdiensten en schoonmaakwerkzaamheden in privéhuishoudens (hierna: DIENSTVERLENER) en voor de verstrekking van opdrachten voor dergelijke diensten (hierna: dienst(en)en) door de besteller (hierna: KLANT) en het gebruik van de daartoe faciliterende
diensten van MAID IN FULL. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden dienen uitdrukkelijk te worden toegestaan door MAID IN FULL.
2. De overeenkomst inzake de dienst(en)en wordt rechtstreeks door de KLANT gesloten met de
betreffende door de KLANT geboekte DIENSTVERLENER in het kader van de Regeling Dienstverlening aan Huis. MAID IN FULL is in de overeenkomst voor de dienst(en)en tussen de KLANT en de DIENSTVERLENER geen partij en treedt slechts op als facilitator voor opdrachten van de KLANT.

§ 2 GEBRUIK

1. MAID IN FULL stelt de KLANT een platform beschikbaar voor het zoeken en inhuren van een DIENSTVERLENER. Het gebruik van het platform en de diensten van MAID IN FULL zijn voor de KLANT kosteloos. Tijdens het eerste gebruik van het platform en de eerste boekingsaanvraag dient de klant zich te registreren op het platform en deze
Algemene Voorwaarden te accepteren. MAID IN FULL bevestigt de aanmelding aan de KLANT per e-mail waarbij

ook de toegangsgegevens voor het persoonlijke gebruikersaccount worden verstrekt. Met deze bevestiging
komt de gebruiksovereenkomst met MAID IN FULL tot stand, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
2. De KLANT is verplicht bij de registratie correcte en volledige gegevens te verstrekken, met name met
betrekking tot zijn identiteit, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bank- of creditcardgegevens. Wijzigingen gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst dient hij onmiddellijk mede te delen aan MAID IN FULL door zijn gebruikersaccount aan te passen.

§ 3 OPDRACHTEN

1. De KLANT dient via het platform, via de Maid in Full-app, telefonisch of per e-mail onder vermelding van plaats, tijd en te leveren diensten aanvragen voor dienst(en)en (hierna: boekingsverzoek of aanbod) in.
2. De ingediende boekingsaanvragen zijn een bindend aanbod van de KLANT aan de door MAID IN FULL gevonden of door de KLANT bij de aanvraag geselecteerde DIENSTVERLENER voor de levering van de gevraagde

dienst(en)en.
3. MAID IN FULL neemt na (geautomatiseerde) selectie van een DIENSTVERLENER die bereid is de gevraagde diensten te leveren namens de DIENSTVERLENER het boekingsverzoek van de KLANT aan. MAID IN FULL informeert de
KLANT daarover per e-mail en bevestigt het boekingsverzoek. Met deze bevestiging wordt de overeenkomst
inzake de dienst(en)en tussen KLANT en DIENSTVERLENER (hierna: dienstverleningsovereenkomst)
gesloten. Op de dienstverleningsovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Dienstverleningsovereenkomst
van toepassing.
4. De inhoud van de dienstverleningsovereenkomst is gebaseerd op het boekingsverzoek, de op het platform vermelde prijslijsten, deze algemene voorwaarden en de Algemene Voorwaarden
Dienstverleningsovereenkomst, het geldende verbintenissenrecht en eventuele overige overeenkomsten
Versie: november 2017
tussen de KLANT en de DIENSTVERLENER. DIENSTVERLENER is geen werknemer van MAID IN FULL en MAID IN FULL bemiddelt niet voor werknemers voor het leveren van diensten.
5. Boekingen kunnen gemaakt worden op eenmalige basis of bij herhaling, zoals een wekelijkse, tweewekelijkse reeks boekingen. Bij herhaling gemaakte boekingen dienen voor een periode van minimaal drie maanden te
worden aangegaan. KLANTEN met boeking bij herhaling gaan gedurende deze periode van drie maanden, beginnende op de datum van de eerste boeking, tot drie maanden na deze datum een minimale
afnameverplichting aan. KLANTEN met een wekelijkse boeking dienen gedurende deze periode van drie
maanden minimaal 10 schoonmaak afspraken af te nemen, KLANTEN met een tweewekelijkse boeking dienen gedurende deze periode minimaal 5 schoonmaak afspraken af te nemen. Indien, om welke reden dan ook, gedurende deze periode van drie maanden een schoonmaak afspraak dient te worden verzet, dan zal
MAID IN FULL de drie maanden periode eenmalig verlengen met een maand. Na de – eventueel verlengde –
periode van drie maanden loopt de boekingsopdracht voor de bij herhaling gemaakte boekingen voor
onbepaalde tijd door zonder de minimale afnameverplichting.
6. Voor KLANTEN met een eenmalige boeking geldt de minimale afnameverplichting als vermeld lid 5 van dit
artikel niet.
7. Alle betalingen van de KLANT aan de DIENSTVERLENER voor de vergoeding van de dienst(en)en
verlopen via een gelicentieerde betalingsdienstaanbieder.

§ 4 PLICHTEN VAN MAID IN FULL

1. MAID IN FULL beheert het platform en neemt via het platform, via de Maid in Full-app, telefonisch of per e-mail boekingsverzoeken in ontvangst en stuurt de aanvaarding van een boekingsverzoek door DIENSTVERLENER
door naar de KLANT. MAID IN FULL is niet verplicht ervoor te zorgen dat een boekingsverzoek door DIENSTVERLENER wordt aanvaard.

2. MAID IN FULL doet al het mogelijke om verstoringen van het gebruik van het platform, zoals

verbindingsonderbrekingen of verstoringen van het gebruik van de diensten te voorkomen voor zover dit

technisch mogelijk is. MAID IN FULL heeft het recht de gebruiksmogelijkheden tijdelijk te beperken om het

platform te onderhouden of verder te ontwikkelen.

3. MAID IN FULL beheert een gebruikersaccount voor de KLANT en stelt hem daarvoor persoonlijke toegangsgegevens

beschikbaar. De toegangsgegevens mogen niet worden gedeeld met derden. Op het gebruikersaccount worden de via het MAID IN FULL platform, via de Maid in Full-app, telefonisch of per e-mail gesloten dienstverleningsovereenkomsten genoemd en worden de daarop betrekking hebbende facturen bewaard ter inzage.

4. MAID IN FULL verstuurt boekingsverzoeken van de KLANT aan een bepaalde DIENSTVERLENER als de KLANT deze DIENSTVERLENER heeft geselecteerd als favoriete dienstverlener (ook dan bepaalt alleen de DIENSTVERLENER
of hij het aanbod aanvaardt). MAID IN FULL is niet aansprakelijk voor de uitvoering en nakoming van de dienstverleningsovereenkomsten door de DIENSTVERLENER.

5. MAID IN FULL bewerkt omboekingen en annuleringen van de KLANT met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Indien een KLANT het tijdstip voor de dienst(en)en wenst te
wijzigen of de boeking annuleert, informeert MAID IN FULL de DIENSTVERLENER hier onmiddellijk over.

§ 5 BEOORDELINGEN

1. Nadat de geboekte dienst(en)en conform de dienstverleningsovereenkomst zijn geleverd, ontvangt de KLANT een e-mail van MAID IN FULL met een verzoek om de dienst(en)en te beoordelen. KLANT kan de DIENSTVERLENER na levering van de geboekte dienst beoordelen door sterren toe te kennen (beoordelingen). Behalve de (uitvoering van de) dienst(en)en kunnen hierbij ook de stiptheid en vriendelijkheid worden beoordeeld en kunnen in een commentaarveld andere mededelingen worden ingevoerd.

2. Beoordelingen moeten zijn gebaseerd op aantoonbare feiten. Ze dienen op faire en zakelijke wijze te worden opgesteld en mogen geen beledigende, belasterende, strafrechtelijk vervolgbare of anderszins illegale inhoud hebben (bijvoorbeeld industriële eigendomsrechten van derden schenden). Beoordelingen die niet voldoen aan het bovenstaande, worden niet gepubliceerd respectievelijk verwijderd. Beoordelingen geven altijd uitingen Versie: november 2017

weer van de opsteller (KLANT) en niet die van MAID IN FULL.
3. De KLANT kent MAID IN FULL met het verzenden van de beoordeling kosteloos de ruimtelijk en tijdelijk onbeperkte

gebruiksrechten op zijn beoordelingstekst toe. MAID IN FULL heeft het recht vrij te beschikken over de beoordeling en

deze in het bijzonder te verwerken voor verdere beoordelingsdiensten, eventueel te delen met derden en deze te publiceren.
4. Verboden zijn ongerechtvaardigde meervoudige beoordelingen of andere vormen van pogingen om het beoordelingssysteem vertekenend te beïnvloeden.

§ 6 AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

1. MAID IN FULL heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale dekking van 5.000.000 euro, waarbij iedere DIENSTVERLENER meeverzekerd is voor schade aan zaken van de KLANT (schade). Indien de KLANT een claim indient voor een schade als gevolg van handelingen van de DIENSTVERLENER geeft MAID IN FULL de schade aan bij de aansprakelijkheidsverzekering. Dit geldt alleen voor gevallen waarin de schade meer dan 350 euro bedraagt en eventuele vergoedingen gelden alleen vanaf 350 euro, zodat schade tot en met 350 euro altijd

voor rekening en risico van de KLANT, c.q. de DIENSTVERLENER blijft. Dit laat de aansprakelijkheid van de DIENSTVERLENER onverlet.
2. MAID IN FULL is niet verplicht ondersteuning te bieden bij het afhandelen van de schadeclaim en kan een eventuele vergoeding niet garanderen. De afhandeling van aanspraken tegenover de aansprakelijkheidsverzekering is de verantwoordelijkheid van de KLANT.

§ 7 ANNULERINGEN, OMBOEKINGEN

1. Besluit KLANT een door de DIENSTVERLENER bevestigde boeking (zowel de eenmalige als bij herhaling/reeks boekingen binnen de minimale termijn van drie maanden) te annuleren, dan kan dat via de website en/of app van Maid in Full of per e-mail via info@maidinfull.nl onder de in de volgende bepalingen vermelde voorwaarden. 2. KLANT kan binnen 14 werkdagen na acceptatie van een (zowel eenmalige als bij herhaling) boeking door DIENSTVERLENER kosteloos annuleren, tenzij reeds een aanvang is gemaakt met de geboekte

dienst(en), c.q. reeds een aanvang is gemaakt met de eerste van de bij herhaling geboekte reeks
dienst(en)en.
3. Vanaf 14 werkdagen na de geaccepteerde boeking gelden de volgende bepalingen:
1) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek langer dan 48 uur voor aanvang van de dienst(en) wordt verricht, zijn daar geen annuleringskosten aan verbonden;

2) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang van de dienst(en) wordt verricht, worden namens DIENSTVERLENER annuleringskosten ter

hoogte van de prijs van één uur van de geboekte dienst in rekening gebracht;
3) indien een annulering of omboeking korter dan 24 uur voor aanvang van de dienst(en) wordt
verricht, worden namens DIENSTVERLENER annuleringskosten ter hoogte van de volledige prijs van de
geboekte dienst in rekening gebracht;
4) indien KLANT een wekelijkse of tweewekelijkse reeks boekingen (bij herhaling) heeft gemaakt, (het restant van) de reeks boekingen annuleert voor ommekomst van de drie maanden periode en KLANT binnen die
periode nog niet aan zijn minimale afnameverplichting heeft voldaan, (wekelijks 10 schoonmaakafspraken, tweewekelijks 5 schoonmaakafspraken), dan behoudt Maid in Full zich het recht voor om de volledige waarde van (het restant van) de reeks boekingen te innen onder de opgegeven betaalmethode, echter met een maximum
van € 50;
5) Indien KLANT een geaccepteerd boekingsverzoek voor een reeks boekingen voor ommekomst van de drie maanden periode èn tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de eerstvolgende dienst(en) of korter dan
24 uur voor aanvang van de eerstvolgende dienst(en) annuleert, dan worden de betreffende
annuleringskosten voor beide annuleringen volgens dit artikellid cumulatief bij KLANT in rekening gebracht;
6) Indien KLANT een reeks boekingen annuleert naʾ ommekomst van de minimale drie maanden periode, kan hij met inachtneming van hetgeen in de bepalingen sub 1, 2 en 3 van dit artikellid is opgenomen, te allen tijde opzeggen.
Versie: november 2017
4. In de zin van dit artikel 7 wordt de dienst(en) een uur voor aanvang van de overeengekomen tijd van
de geboekte dienst(en), c.q. eerste van de bij herhaling geboekte dienst(en)en, geacht een
aanvang te hebben genomen,
5. Annuleringen door KLANT direct aan de DIENSTVERLENER zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
6. De in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w.

§ 8 AANSPRAKELIJKHEID

1. MAID IN FULL is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst door de

DIENSTVERLENER en voor schade die de KLANT eventueel lijdt door en/of bij de levering van de diensten.

2. Voor het overige is MAID IN FULL conform de wettelijk voorschriften aansprakelijk bij een schending van

contractuele en niet-contractuele plichten door MAID IN FULL. MAID IN FULL is echter alleen aansprakelijk voor schade

– ongeacht op welke rechtsgrond – bij opzet en grove nalatigheid. Bij grove nalatigheid is MAID IN FULL alleen aansprakelijk (1) voor schade als gevolg van dodelijk letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsschade en (2) voor schade als gevolg van een schending van een essentiële contractuele verplichting (verplichting waarvan de nakoming vereist is om een behoorlijke uitvoering van de gebruiksovereenkomst mogelijk te maken en op de

nakoming waarvan de KLANT redelijkerwijs vertrouwt en mag vertrouwen (centrale contractuele verplichting)). De schade is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van
MAID IN FULL maximaal zal worden uitgekeerd.
3. De pagina’s van www.Maid in Full.nl bevatten ook links naar websites die door derden worden beheerd en van welke inhoud MAID IN FULL mogelijk niet op de hoogte is. Links naar andere websites zijn enkel bedoeld om het navigeren te vergemakkelijken. MAID IN FULL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites.

§ 9 LOOPTIJD, BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

1. De gebruiksovereenkomst begint na de bevestiging van de registratie aan de KLANT en de vrijgave van het platformgebruik door MAID IN FULL en is gesloten voor onbepaalde tijd.
2. De gebruiksovereenkomst kan te allen tijde door beide partijen per direct worden opgezegd. De opzegging dient schriftelijk te geschieden (e-mail aan contact@Maid in Full.nl is voldoende). Bij opzegging nog lopende dienstverleningsovereenkomsten met DIENSTVERLENER zullen met inachtneming van hetgeen in paragraaf 7 ten aanzien van annuleringen en omboekingen is bepaald worden afgewikkeld.

3. Indien de gebruiksovereenkomst tussen MAID IN FULL en een DIENSTVERLENER om ongeacht welke reden en ongeacht door welke partij is opgezegd, dan is MAID IN FULL onherroepelijk gerechtigd haar betalingsfaciliteiten, die zij blijkens artikel 3 van AV Dienstverleningsovereenkomst namens DIENSTVERLENER verzorgt, voor nog lopende
en niet uitgevoerde boekingen per direct te beëindigen en KLANT daarvan op de hoogte te stellen.

§ 10 INFORMATIE OVER PRIVACY

1. MAID IN FULL verzamelt, verwerkt en gebruikt gegevens van de KLANT, die op het platform gepubliceerd en vrij toegankelijk zijn, conform de regelingen van de privacybescherming (privacyverklaring).
2. MAID IN FULL zal de KLANT diens gegevens inclusief de gegevens over door de KLANT geboekte diensten gedurende de looptijd van de gebruiksovereenkomst ter inzage beschikbaar stellen in het KLANT-profiel en een mogelijkheid tot wijziging van de gegevens aanbieden. Hiervoor dient de KLANT zich op het platform aan te melden met zijn e-mailadres en zijn wachtwoord.

3. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden gaat de KLANT ermee akkoord dat zijn telefoonnummer wordt gedeeld met de DIENSTVERLENER, zodat op korte termijn overleg kan plaatsvinden over overeengekomen dienst(en)en.
Versie: november 2017

§ 11 SLOTBEPALINGEN

1. De KLANT gaat ermee akkoord dat MAID IN FULL tijdens het gebruik van het platform (actief account) en tot zes maanden na deactivering van het account per e-mail, telefonisch of per post contact met hem opneemt om de

aanbiedingen op het platform te verbeteren of uit te breiden, te informeren naar zijn tevredenheid overaanbiedingen op het platform en hem in te lichten over aanvullingen, uitbreidingen, nieuwigheden
en samenwerkingsaanbiedingen.
2. Daarnaast behoudt MAID IN FULL zich het recht voor in een gepast kader eventueel productmonsters (product samples) te plaatsen bij de KLANT. De KLANT kan MAID IN FULL er te allen tijde over informeren dat hij geen gratis monsters wenst te ontvangen.
3. MAID IN FULL behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk twee weken voordat ze van kracht gaan per e-mail medegedeeld aan de klant, tezamen met informatie omtrent de mogelijkheid tot bezwaar. Indien de KLANT niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.
Versie: november 2017
Bijlage: Algemene Voorwaarden voor Dienstverleningsovereenkomst

Algemene Voorwaarden voor Dienstverleningsovereenkomst
voor huishoudelijke dienstverlening geboekt via www.maidinfull.nl
Maid in Full, Katrol 12, 1319GS Almere
Maid in Full Netherlands B.V. (hierna: MAID IN FULL) beheert het platform www.Maid in Full.nl. (hierna: platform of website). Middels dit platform kan een particulier (hierna: KLANT) huishoudelijke dienstverlening (hierna: Dienstverlening of Schoonmaakwerkzaamheden) boeken. Dienstverlener/schoonmaker is tevens particulier (hierna: DIENSTVERLENER) die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis aan huis gemaksdiensten verleent. KLANT wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de website over de Regeling Dienstverlening aan

Huis en wordt geacht zelf te beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling van toepassing is ook op

de door KLANT eventueel te boeken huishoudelijke dienstverlening van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen

van het niet van toepassing zijn van deze Regeling komen voor rekening en risico van KLANT. De KLANT heeft de

Gebruikersovereenkomst onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform

www.Maid in Full.nl gesloten met MAID IN FULL en via MAID IN FULL een boekingsverzoek ingediend. MAID IN FULL biedt zelf

geen huishoudelijke dienstverlening aan, maar faciliteert via Website en haar geautomatiseerde zoekmodule slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen KLANT en DIENSTVERLENER. In
dit verband treedt MAID IN FULL op als gevolmachtigd vertegenwoordiger. Namens DIENSTVERLENER accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de DIENSTVERLENER) en bevestigt MAID IN FULL boekingsverzoeken van KLANT, stuurt betalingen van KLANT aan DIENSTVERLENER door en stelt facturen op in naam van de DIENSTVERLENER. De KLANT gaat in beginsel twee overeenkomsten aan: ten eerste een overeenkomst met
MAID IN FULL over het gebruik van het platform (hierna: Gebruikersovereenkomst). Daarnaast sluit KLANT met DIENSTVERLENER een overeenkomst tot uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden (hierna: Dienstverleningsovereenkomst). Voor deze Dienstverleningsovereenkomst tussen KLANT en een
DIENSTVERLENER gelden de navolgende Algemene Voorwaarden Dienstverleningsovereenkomst (HIERNA: AV Dienstverleningsovereenkomst).

§ 1. TOT STAND KOMEN VAN DE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

a. De Dienstverleningsovereenkomst tussen KLANT en DIENSTVERLENER is een overeenkomst met elementen van werk- en arbeidsverhoudingen onder de toepasselijkheid van de Regeling Dienstverlening aan Huis; de partijen in de overeenkomst zijn louter KLANT en DIENSTVERLENER. De KLANT heeft ten opzichte van DIENSTVERLENER een vordering tot nakoming van de huishoudelijke dienstverlening (‘schoonmaakwerkzaamheden’) zoals die voortvloeit uit het boekingsverzoek van de KLANT. Dienstverlener heeft tegenover KLANT een vordering tot nakoming van de betaling van de in het boekingsverzoek van KLANT genoemde vergoeding inclusief de conform de Regeling Dienstverlening aan Huis verschuldigde 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en wegens vergoeding door KLANT voor door PARTNER opgebouwde wettelijke vakantiedagen, vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen schoonmaakwerkzaamheden zijn voltooid.

b. Een Dienstverleningsovereenkomst komt als volgt tot stand:
i. Indien KLANT op www.Maid in Full.nl schoonmaakwerkzaamheden tegen een bepaalde prijs selecteert en op
de knop “boeking en betaling bevestigen” of “boek nu” klikt, doet hij een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten
van de Dienstverleningsovereenkomst (“Aanbod” of “boekingsverzoek”). De KLANT klikt op de knop “boeking bevestigen”, nadat hij zich bekend heeft gemaakt met de toepasselijkheid en inhoud van de AV Dienstverleningsovereenkomst.
ii. Na opgave van het boekingsverzoek ontvangt KLANT van MAID IN FULL een ontvangstbevestiging, dit bericht behelst nog geen aanvaarding van het aanbod van KLANT.
iii. Het aanbod van KLANT wordt door MAID IN FULL aan DIENSTVERLENER gestuurd. Heeft KLANT een favoriete DIENSTVERLENER benoemd, dan zal in eerste instantie deze DIENSTVERLENER worden gecontacteerd.
Versie: november 2017
iv. Indien een DIENSTVERLENER aan MAID IN FULL te kennen geeft het aanbod te aanvaarden, dan zal MAID IN FULL namens en met volmacht van de DIENSTVERLENER deze aanvaarding met een opdrachtbevestiging per e-mail doorgeven aan KLANT (“Opdrachtbevestiging”). Met de ontvangst door KLANT van deze e-mail met de opdrachtbevestiging komt de Dienstverleningsovereenkomst tot stand. Op de Dienstverleningsovereenkomst
zijn deze AV Dienstverleningsovereenkomst van toepassing.
v. De opdrachtbevestiging bevat informatie over de overeengekomen omvang van de dienstverlening en
gegevens van de DIENSTVERLENER (identiteit en adres), die de dienstverlening zal verrichten. De opdrachtbevestiging omvat tevens de AV Dienstverleningsovereenkomst geboekt via www.Maid in Full.nl.
c. Indien bij een boekingsverzoek van KLANT de zoekmodule op de Website geen resultaat oplevert, dan komt
er geen Dienstverleningsovereenkomst tot stand. MAID IN FULL zal de KLANT hierover per e-mail of telefonisch informeren. MAID IN FULL kan daarbij een nieuwe termijn voorstellen waarbinnen een boekingsverzoek moet worden gedaan.

d. De aanvaarding of afwijzing van een boekingsverzoek wordt door MAID IN FULL in de regel binnen 24 uur aan KLANT medegedeeld.
e. Dienstverlener behoudt zich het recht voor, om de Dienstverleningsovereenkomst met onmiddellijke ingang
op te zeggen, dan wel zich terug te trekken, wanneer de vervuilingsgraad duidelijk de verwachte graad overstijgt of wel wanneer er sprake is van een vergelijkbare annuleringsgrond.

§ 2. ONDERWERP VAN DE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

a. De schoonmaakwerkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst bestaan uit de door KLANT via Maid in Full.nl geboekte en door DIENSTVERLENER geaccepteerde schoonmaakwerkzaamheden.
b. De DIENSTVERLENER is bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst niet onderworpen aan de aanwijzingen van MAID IN FULL. KLANT kan aanwijzingen geven voor zover deze passen binnen de inhoud van de Dienstverleningsovereenkomst. Dienstverlener voert de Dienstverleningsovereenkomst met inachtneming van

de aanwijzingen van KLANT uit naar eigen organisatie en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de bepalingen van de Dienstverleningsovereenkomst.
c. KLANT geeft de DIENSTVERLENER de voor de effectieve en efficiënte vervulling van de schoonmaakwerkzaamheden noodzakelijke informatie en hulp, zodat een vlotte en efficiënte schoonmaak kan worden gewaarborgd. De KLANT draagt er zorg voor dat alle voor voltooiing van de dienstverlening benodigde voorbereiding op overeengekomen tijdstippen voltooid zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de toegangsverlening tot de woning waar de dienstverlening plaats zal vinden.

d. Boekt KLANT een Schoonmaak zonder boeking van schoonmaakmiddelen, dan draagt KLANT zorg voor de benodigde schoonmaakmiddelen en dienen deze voor aanvang van de dienstverlening voorhanden te zijn.
e. Een afwijking van de vooraf overeengekomen duur van de dienstverlening dient op voorhand door KLANT en Dienstverlener overeengekomen zijn. Wijkt het daadwerkelijk aantal uren waarin is schoongemaakt af van het aantal uren schoonmaak dat door KLANT is geboekt, dan deelt KLANT deze afwijking onverwijld aan MAID IN FULL mede. Een aanpassing van de tijdsduur is slechts mogelijk per half uur, waarbij een minimale boekingsduur van 2 uur geldt.

f. De diensten van DIENSTVERLENER gelden als vervuld en geaccepteerd, in de zin van de Dienstverleningsovereenkomst, wanneer de KLANT niet onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na de afronding
van de schoonmaakwerkzaamheden een eventuele tekortkoming in de nakoming van de schoonmaakwerkzaamheden aan DIENSTVERLENER en/of MAID IN FULL heeft gemeld. Hebben de schoonmaakwerkzaamheden gebrekkig plaatsgevonden, dan is DIENSTVERLENER tot correcte nakoming
verplicht. Bij gegronde klachten dient KLANT MAID IN FULL binnen 24 uur na het volbrengen van de
Versie: november 2017
schoonmaakwerkzaamheid te informeren om DIENSTVERLENER binnen redelijke termijn de mogelijkheid tot nakoming te bieden. MAID IN FULL zal een klacht onverwijld aan de DIENSTVERLENER mededelen, voor zover KLANT

de DIENSTVERLENER nog niet zelf over de gebrekkige schoonmaak had medegedeeld.

§ 3. PRIJS EN BETALING

a. Na voltooiing van de overeengekomen en geboekte schoonmaakwerkzaamheden door DIENSTVERLENER is KLANT verplicht de met de boeking corresponderende en daardoor overeengekomen prijs middels de bij het boekingsverzoek gekozen betaalmethode aan MAID IN FULL of althans aan de door MAID IN FULL te melden (derdengeld)rekeninghouder “ADYEN Trust account” of nader door MAID IN FULL te noemen andere partij die voor MAID IN FULL het betalingsverkeer faciliteert te betalen.

b. KLANT betaalt de prijs aan MAID IN FULL (via“ADYEN Trust account”) met schuldbevrijdende werking voor KLANT; MAID IN FULL neemt via “ADYEN Trust account” de betaling namens DIENSTVERLENER in ontvangst en zal deze in opdracht van KLANT en conform de met DIENSTVERLENER gemaakte betaalafspraken op diens bankrekening doorbetalen onder verwijzing naar de betreffende boekingsopdracht, c.q. factuur.

c. MAID IN FULL stuurt na afloop van de dienstverlening/schoonmaakwerkzaamheden in naam, voor rekening en opdracht van, en voor rekening van, de DIENSTVERLENER via elektronische weg een factuur aan de KLANT. Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum op de door MAID IN FULL aangegeven (derdengeld) bankrekening te zijn bijgeschreven.

d. In het geval KLANT schoonmaakwerkzaamheden voor een langere periode heeft geboekt, zal de verplichting tot betaling gelden na elk schoonmaakopdracht en de conform die opdracht verzonden factuur.

§ 4. ANNULERING EN OPZEGGING

a. KLANT kan een door de DIENSTVERLENER bevestigde boeking (zowel de eenmalige als bij herhaling/reeks boekingen binnen de minimale termijn van drie maanden) annuleren via de website en/of app van MAID IN FULL of per e-mail via info@MaidinFull.nl onder de in de volgende bepalingen vermelde voorwaarden.
b. KLANT kan binnen 14 werkdagen na acceptatie van een (zowel eenmalige als bij herhaling) boeking door DIENSTVERLENER kosteloos annuleren, tenzij reeds een aanvang is gemaakt met de geboekte
dienst(en), c.q. reeds een aanvang is gemaakt met de eerste van de bij herhaling geboekte reeks
dienst(en)en.
c. Vanaf 14 werkdagen na de geaccepteerde boeking gelden de volgende bepalingen:
1) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek langer dan 48 uur voor
aanvang van de dienst(en) wordt verricht, zijn daar geen annuleringskosten aan verbonden;
2) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek tussen 48 uur en 24 uur
voor aanvang van de dienst(en) wordt verricht, worden door MAID IN FULL namens
DIENSTVERLENER annuleringskosten ter hoogte van de prijs van één uur van de geboekte dienst in
rekening gebracht;
3) indien een annulering of omboeking korter dan 24 uur voor aanvang van de dienst(en) wordt

verricht, worden door MAID IN FULL namens DIENSTVERLENER annuleringskosten ter hoogte van de

volledige prijs van de geboekte dienst in rekening gebracht;

d. Indien KLANT een wekelijkse of tweewekelijkse reeks boekingen (bij herhaling) heeft gemaakt, (het restant

van) de reeks boekingen annuleert voor ommekomst van de drie maanden periode en KLANT binnen die periode

nog niet aan zijn minimale afnameverplichting heeft voldaan, (wekelijks 10 schoonmaakafspraken,

Versie: november 2017

tweewekelijks 5 schoonmaakafspraken), dan kan MAID IN FULL de volledige waarde van (het restant van) de reeks

boekingen in rekening brengen onder de opgegeven betaalmethode, echter met een maximum van € 50;

e. Indien KLANT een geaccepteerd boekingsverzoek voor een reeks boekingen voor ommekomst van de drie

maanden periode èn tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de eerstvolgende dienst(en) of korter dan

24 uur voor aanvang van de eerstvolgende dienst(en) annuleert, dan worden de betreffende

annuleringskosten voor beide annuleringen volgens dit artikellid cumulatief bij KLANT in rekening gebracht;

f. Indien KLANT een reeks boekingen annuleert naʾ ommekomst van de minimale drie maanden periode, kan hij met

inachtneming van hetgeen in de bepalingen sub 1, 2 en 3 van dit artikellid is opgenomen, te allen tijde opzeggen.

g. In de zin van dit artikel wordt de dienst(en) een uur voor aanvang van de overeengekomen tijd van de

geboekte dienst(en), c.q. eerste van de bij herhaling geboekte dienst(en)en, geacht een aanvang

te hebben genomen,

h. Annuleringen door KLANT direct aan de DIENSTVERLENER zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.

i. De in dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w.

j. De Dienstverleningsovereenkomst kan gedurende de duur van de dienstverlening niet gewijzigd of beëindigd

worden, tenzij sprake is van beëindiging om zwaarwegende redenen. De Dienstverleningsovereenkomst eindigt

wanneer de verschuldigde dienstverlening is verricht, tenzij de KLANT herhaling van de dienstverlening heeft

geboekt.

k. Indien de gebruiksovereenkomst tussen MAID IN FULL en DIENSTVERLENER om ongeacht welke reden en ongeacht

door welke partij is opgezegd, dan is MAID IN FULL onherroepelijk gerechtigd haar betalingsfaciliteiten, die zij blijkens

artikel 3 van AV Dienstverleningsovereenkomst namens DIENSTVERLENER verzorgt, voor nog lopende en niet uitgevoerde boekingen per direct te beëindigen en KLANT daarvan op de hoogte te stellen.

§ 5. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER

DIENSTVERLENER zal de door KLANT geboekte schoonmaakwerkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren en daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens KLANT en derden. Mocht KLANT schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze Dienstverleningsovereenkomst, dan is DIENSTVERLENER jegens KLANT echter slechts aansprakelijk voor de schade die KLANT daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van DIENSTVERLENER. Een eventuele aansprakelijkheid van DIENSTVERLENER jegens KLANT en/of derden voor

schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag

dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door DIENSTVERLENER gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door zijn verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om ongeacht welke reden) waarvan
de schade maximaal drie keer de waarde van de geboekte schoonmaakwerkzaamheden van
het betreffende geval zal bedragen.

§ 6. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDHEID EN TAAL

a. Met betrekking tot de Dienstverleningsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. b. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.
c. In geval van geschillen met betrekking tot de Dienstverleningsovereenkomst of deze AV Dienstverleningsovereenkomst staat de KLANT de reguliere rechtsgang open.

d. Voor zover sprake is van een Dienstverleningsovereenkomst voor een langere duur behoudt DIENSTVERLENER zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden uiterlijk twee weken voordat ze van kracht gaan per e-mail medegedeeld aan de KLANT, tezamen met informatie omtrent de Versie: maart 2018

mogelijkheid tot bezwaar. Indien KLANT niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe Algemene Voorwaarden, gelden de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden als overeengekomen.