Algemene Voorwaarden Maid in Full

HomeAlgemene Voorwaarden Maid in Full

Algemene Voorwaarden voor Dienstverleningsovereenkomst voor gemaksdienstverlening geboekt via www.maidinfull.nl
Maid in Full, Katrol 12, 1319GS Almere

Maid in Full. (hierna: MAID IN FULL) beheert het platform www.Maid in Full.nl. (hierna: platform of
website). Middels dit platform kan een particulier (hierna: KLANT) gemaksdienstverlening (hierna:
Dienstverlening of Aan huis diensten) boeken. Dienstverlener (als het gaat om schoonmaak/oppas/koken aan huis) is tevens particulier. Bij alle overige dienstverlening is er sprake van een samenwerkingsverband met ZZP-ers en/of bedrijven.
(hierna: DIENSTVERLENER) (als het gaat om schoonmaak/oppas/koken aan huis) die onder de Regeling Dienstverlening aan Huis gemaksdienstenen verleent.
KLANT wordt uitdrukkelijk verwezen naar de informatie op de website over de Regeling Dienstverlening aan
Huis en wordt geacht zelf te beoordelen of de voorwaarden waaronder deze Regeling van toepassing is ook op
de door KLANT eventueel te boeken gemaksdienstverlening van toepassing zal zijn. Eventuele gevolgen
van het niet van toepassing zijn van deze Regeling komen voor rekening en risico van KLANT. De KLANT heeft de Gebruikersovereenkomst onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden voor gebruik van het platform www.Maid in Full.nl gesloten met MAID IN FULL en via MAID IN FULL een boekingsverzoek ingediend. MAID IN FULL biedt zelf
geen gemaksdienstverlening aan, maar faciliteert via Website en haar geautomatiseerde zoekmodule
slechts bij de totstandkoming van overeenkomsten tot dienstverlening tussen KLANT en DIENSTVERLENER. In
dit verband treedt MAID IN FULL op als gevolmachtigd vertegenwoordiger. Namens DIENSTVERLENER accepteert (onder voorbehoud van goedkeuring door de DIENSTVERLENER) en bevestigt MAID IN FULL boekingsverzoeken van KLANT, stuurt betalingen van KLANT aan DIENSTVERLENER door en stelt facturen op in naam van de DIENSTVERLENER. De KLANT gaat in beginsel twee overeenkomsten aan: ten eerste een overeenkomst met
MAID IN FULL over het gebruik van het platform (hierna: Gebruikersovereenkomst). Daarnaast sluit KLANT met DIENSTVERLENER een overeenkomst tot uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden (hierna: Dienstverleningsovereenkomst). Voor deze Dienstverleningsovereenkomst tussen KLANT en een
DIENSTVERLENER gelden de navolgende Algemene Voorwaarden Dienstverleningsovereenkomst (HIERNA: AV Dienstverleningsovereenkomst).

§ 1. TOT STAND KOMEN VAN DE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

a. De Dienstverleningsovereenkomst tussen KLANT en DIENSTVERLENER is een overeenkomst met elementen van werk- en arbeidsverhoudingen onder de toepasselijkheid van de Regeling Dienstverlening aan Huis; de partijen in de overeenkomst zijn louter KLANT en DIENSTVERLENER. De KLANT heeft ten opzichte van DIENSTVERLENER een vordering tot nakoming van de gemaksdienstverlening

(‘aan huis diensten’) zoals die voortvloeit uit het boekingsverzoek van de KLANT. Dienstverlener
heeft tegenover KLANT een vordering tot nakoming van de betaling van de in het boekingsverzoek van KLANT genoemde vergoeding inclusief de conform de Regeling Dienstverlening aan Huis verschuldigde 8% vakantiegeld per jaar, ziekteverzuim en wegens vergoeding door KLANT voor door PARTNER opgebouwde wettelijke vakantiedagen, vanaf het moment dat de geboekte en overeengekomen aan huis diensten zijn
voltooid.
b. Een Dienstverleningsovereenkomst komt als volgt tot stand:
i. Indien KLANT op www.maidinfull.nl aan huis diensten tegen een bepaalde prijs selecteert en op
de knop “aanmelden” of “boek nu” klikt, doet hij een rechtsgeldig aanbod tot het sluiten
van de Dienstverleningsovereenkomst (“Aanbod” of “boekingsverzoek”). De KLANT vinkt het hokje “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden”, nadat hij zich bekend heeft gemaakt met de toepasselijkheid en inhoud van de AV Dienstverleningsovereenkomst.
ii. Na opgave van het boekingsverzoek ontvangt KLANT van MAID IN FULL een ontvangstbevestiging, dit bericht behelst nog geen aanvaarding van het aanbod van KLANT.
iii. Het aanbod van KLANT wordt door MAID IN FULL aan DIENSTVERLENER gestuurd. Heeft KLANT een favoriete DIENSTVERLENER benoemd, dan zal in eerste instantie deze DIENSTVERLENER worden gecontacteerd.
Versie: maart 2018
iv. Indien een DIENSTVERLENER aan MAID IN FULL te kennen geeft het aanbod te aanvaarden, dan zal MAID IN FULL namens en met volmacht van de DIENSTVERLENER deze aanvaarding met een opdrachtbevestiging per e-mail doorgeven aan KLANT (“Opdrachtbevestiging”). Met de ontvangst door KLANT van deze e-mail met de opdrachtbevestiging komt de Dienstverleningsovereenkomst tot stand. Op de Dienstverleningsovereenkomst
zijn deze AV Dienstverleningsovereenkomst van toepassing.
v. De opdrachtbevestiging bevat informatie over de overeengekomen omvang van de dienstverlening en

gegevens van de DIENSTVERLENER (identiteit), die de dienstverlening zal verrichten. De
opdrachtbevestiging omvat tevens de AV Dienstverleningsovereenkomst geboekt via www.Maidinfull.nl.
c. Indien bij een boekingsverzoek van KLANT de zoekmodule op de Website geen resultaat oplevert, dan komt
er geen Dienstverleningsovereenkomst tot stand. MAID IN FULL zal de KLANT hierover per e-mail of telefonisch informeren. MAID IN FULL kan daarbij een nieuwe termijn voorstellen waarbinnen een boekingsverzoek moet worden gedaan.
d. De aanvaarding of afwijzing van een boekingsverzoek wordt door MAID IN FULL in de regel binnen 24 uur aan KLANT medegedeeld.
e. Dienstverlener behoudt zich het recht voor, om de Dienstverleningsovereenkomst met onmiddellijke ingang
op te zeggen, dan wel zich terug te trekken, wanneer de vervuilingsgraad duidelijk de verwachte graad overstijgt of wel wanneer er sprake is van een vergelijkbare annuleringsgrond.

§ 2. ONDERWERP VAN DE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST

a. De aan huis diensten uit hoofde van deze overeenkomst bestaan uit de door KLANT via Maid in Full.nl
geboekte en door DIENSTVERLENER geaccepteerde aan huis diensten.
b. De DIENSTVERLENER is bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst niet onderworpen aan de aanwijzingen van MAID IN FULL. KLANT kan aanwijzingen geven voor zover deze passen binnen de inhoud van de Dienstverleningsovereenkomst. Dienstverlener voert de Dienstverleningsovereenkomst met inachtneming van
de aanwijzingen van KLANT uit naar eigen organisatie en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de bepalingen van de Dienstverleningsovereenkomst.
c. KLANT geeft de DIENSTVERLENER de voor de effectieve en efficiënte vervulling van de
aan huis diensten noodzakelijke informatie en hulp, zodat een vlotte en efficiënte schoonmaak kan
worden gewaarborgd. De KLANT draagt er zorg voor dat alle voor voltooiing van de dienstverlening benodigde voorbereiding op overeengekomen tijdstippen voltooid zijn. Dit geldt in het bijzonder voor de toegangsverlening
tot de woning waar de dienstverlening plaats zal vinden.
d. Boekt KLANT een Schoonmaak zonder boeking van schoonmaakmiddelen, dan draagt KLANT zorg voor de benodigde schoonmaakmiddelen en dienen deze voor aanvang van de dienstverlening voorhanden te zijn.
e. Een afwijking van de vooraf overeengekomen duur van de dienstverlening dient op voorhand door KLANT
en Dienstverlener overeengekomen zijn. Wijkt het daadwerkelijk aantal uren waarin is schoongemaakt af van
het aantal uren schoonmaak dat door KLANT is geboekt, dan deelt KLANT deze afwijking onverwijld aan
MAID IN FULL mede. Een aanpassing van de tijdsduur is slechts mogelijk per half uur, waarbij een minimale boekingsduur van 2 uur geldt.
f. De diensten van DIENSTVERLENER gelden als vervuld en geaccepteerd, in de zin van de Dienstverleningsovereenkomst, wanneer de KLANT niet onverwijld en uiterlijk binnen 24 uur na de afronding
van de aan huis diensten een eventuele tekortkoming in de nakoming van de
aan huis diensten aan DIENSTVERLENER en/of MAID IN FULL heeft gemeld. Hebben de
aan huis diensten gebrekkig plaatsgevonden, dan is DIENSTVERLENER tot correcte nakoming
verplicht. Bij gegronde klachten dient KLANT MAID IN FULL binnen 24 uur na het volbrengen van de
Versie: maart 2018
schoonmaakwerkzaamheid te informeren om DIENSTVERLENER binnen redelijke termijn de mogelijkheid tot nakoming te bieden. MAID IN FULL zal een klacht onverwijld aan de DIENSTVERLENER mededelen, voor zover KLANT de DIENSTVERLENER nog niet zelf over de gebrekkige schoonmaak had medegedeeld.

§ 3. PRIJS EN BETALING

a. Na voltooiing van de overeengekomen en geboekte aan huis diensten door DIENSTVERLENER is
KLANT verplicht de met de boeking corresponderende en daardoor overeengekomen prijs middels de bij het boekingsverzoek gekozen betaalmethode aan MAID IN FULL of althans aan de door MAID IN FULL te melden (derdengeld)rekeninghouder “ADYEN Trust account” of nader door MAID IN FULL te noemen andere partij die voor MAID IN FULL het betalingsverkeer faciliteert te betalen.
b. KLANT betaalt de prijs aan MAID IN FULL (via“ADYEN Trust account”) met schuldbevrijdende werking voor KLANT; MAID IN FULL neemt via “ADYEN Trust account” de betaling namens DIENSTVERLENER in ontvangst en zal deze in opdracht van KLANT en conform de met DIENSTVERLENER gemaakte betaalafspraken op diens bankrekening doorbetalen onder verwijzing naar de betreffende boekingsopdracht, c.q. factuur.
c. MAID IN FULL stuurt na afloop van de dienstverlening/aan huis diensten in naam, voor rekening en
opdracht van, en voor rekening van, de DIENSTVERLENER via elektronische weg een factuur aan de KLANT.
Betaling van de factuur dient uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum op de door MAID IN FULL aangegeven (derdengeld) bankrekening te zijn bijgeschreven.
d. In het geval KLANT aan huis diensten voor een langere periode heeft geboekt, zal de verplichting
tot betaling gelden na elk schoonmaakopdracht en de conform die opdracht verzonden factuur.

§ 4. ANNULERING EN OPZEGGING

a. KLANT kan een door de DIENSTVERLENER bevestigde boeking (zowel de eenmalige als bij herhaling/reeks boekingen binnen de minimale termijn van drie maanden) annuleren via de website van MAID IN FULL of per e-mail via info@maidinfull.nl onder de in de volgende bepalingen vermelde voorwaarden.
b. KLANT kan binnen 14 werkdagen na acceptatie van een (zowel eenmalige als bij herhaling) boeking door DIENSTVERLENER kosteloos annuleren, tenzij reeds een aanvang is gemaakt met de geboekte
schoonmaakdienst, c.q. reeds een aanvang is gemaakt met de eerste van de bij herhaling geboekte reeks schoonmaakdiensten.
c. Vanaf 14 werkdagen na de geaccepteerde boeking gelden de volgende bepalingen:
1) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek langer dan 48 uur voor
aanvang van de schoonmaakdienst wordt verricht, zijn daar geen annuleringskosten aan verbonden;
2) indien een annulering of omboeking van een geaccepteerd boekingsverzoek tussen 48 uur en 24 uur
voor aanvang van de schoonmaakdienst wordt verricht, worden door MAID IN FULL namens
DIENSTVERLENER annuleringskosten ter hoogte van de prijs van één uur van de geboekte dienst in
rekening gebracht;
3) indien een annulering of omboeking korter dan 24 uur voor aanvang van de schoonmaakdienst wordt
verricht, worden door MAID IN FULL namens DIENSTVERLENER annuleringskosten ter hoogte van de
volledige prijs van de geboekte dienst in rekening gebracht;
d. Indien KLANT een wekelijkse of tweewekelijkse reeks boekingen (bij herhaling) heeft gemaakt, (het restant
van) de reeks boekingen annuleert voor ommekomst van de drie maanden periode en KLANT binnen die periode
nog niet aan zijn minimale afnameverplichting heeft voldaan, (wekelijks 10 schoonmaakafspraken,
Versie: maart 2018
tweewekelijks 5 schoonmaakafspraken), dan kan MAID IN FULL de volledige waarde van (het restant van) de reeks boekingen in rekening brengen onder de opgegeven betaalmethode, echter met een maximum van € 50;
e. Indien KLANT een geaccepteerd boekingsverzoek voor een reeks boekingen voor ommekomst van de drie maanden periode èn tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de eerstvolgende schoonmaakdienst of korter dan
24 uur voor aanvang van de eerstvolgende schoonmaakdienst annuleert, dan worden de betreffende annuleringskosten voor beide annuleringen volgens dit artikellid cumulatief bij KLANT in rekening gebracht;
f. Indien KLANT een reeks boekingen annuleert naʾ ommekomst van de minimale drie maanden periode, kan hij
met inachtneming van hetgeen in de bepalingen sub 1, 2 en 3 van dit artikellid is opgenomen, te allen tijde opzeggen.
g. In de zin van dit artikel wordt de schoonmaakdienst een uur voor aanvang van de overeengekomen tijd van
de geboekte schoonmaakdienst, c.q. eerste van de bij herhaling geboekte schoonmaakdiensten, geacht een
aanvang te hebben genomen,
h. Annuleringen door KLANT direct aan de DIENSTVERLENER zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
i. De in dit artikel genoemde bedragen zijn bij huishoudelijke dienstverlening exclusief b.t.w.
j. De Dienstverleningsovereenkomst kan gedurende de duur van de dienstverlening niet gewijzigd of beëindigd worden, tenzij sprake is van beëindiging om zwaarwegende redenen. De Dienstverleningsovereenkomst eindigt wanneer de verschuldigde dienstverlening is verricht, tenzij de KLANT herhaling van de dienstverlening heeft geboekt.
k. Indien de gebruiksovereenkomst tussen MAID IN FULL en DIENSTVERLENER om ongeacht welke reden en ongeacht door welke partij is opgezegd, dan is MAID IN FULL onherroepelijk gerechtigd haar betalingsfaciliteiten, die zij blijkens
artikel 3 van AV Dienstverleningsovereenkomst namens DIENSTVERLENER verzorgt, voor nog lopende en niet uitgevoerde boekingen per direct te beëindigen en KLANT daarvan op de hoogte te stellen.

§ 5. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE DIENSTVERLENER

DIENSTVERLENER zal de door KLANT geboekte aan huis diensten naar beste vermogen uitvoeren en
daarbij zorgvuldigheid betrachten jegens KLANT en derden. Mocht KLANT schade lijden door enige tekortkoming in de uitvoering van deze Dienstverleningsovereenkomst, dan is DIENSTVERLENER jegens KLANT echter slechts aansprakelijk voor de schade die KLANT daardoor lijdt in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van DIENSTVERLENER. Een eventuele aansprakelijkheid van DIENSTVERLENER jegens KLANT en/of derden voor
schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door DIENSTVERLENER gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) door zijn verzekeraar wordt of kan worden uitbetaald, bij gebreke (om
ongeacht welke reden) waarvan de schade maximaal drie keer de waarde van de geboekte
aan huis diensten van het betreffende geval zal bedragen.

§ 6. TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDHEID EN TAAL

a. Met betrekking tot de Dienstverleningsovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. b. De voertaal in deze overeenkomst en gerelateerde onderhandelingen is Nederlands.
c. In geval van geschillen met betrekking tot de Dienstverleningsovereenkomst of deze AV Dienstverleningsovereenkomst staat de KLANT de reguliere rechtsgang open.

d. Voor zover sprake is van een Dienstverleningsovereenkomst voor een langere duur behoudt DIENSTVERLENER zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden

Versie: maart 2018